از این به بعد برای ورود از ای پی http://195.69.26.68:2082 استفاده کنید

تعرفه ارسال پیام کوتاه

به مبالغ پایین ۶% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد

تعرفه خطوط ۱۰۰۰

هزینه ی ارسال پیامک به خطوط همراه اول

فارسی : ۸۵ ریال

لاتین : ۲۶۰ ریال

هزینه ی ارسال پیامک به خطوط ایرانسل

فارسی : ۱۵۰ ریال

لاتین : ۲۶۰ ریال

تعرفه خطوط ۲۰۰۰

هزینه ی ارسال پیامک به خطوط همراه اول

فارسی : ۱۰۰ ریال

لاتین : ۲۶۰ ریال

هزینه ی ارسال پیامک به خطوط ایرانسل

فارسی : ۱۵۰ ریال

لاتین : ۲۶۰ ریال

تعرفه خطوط ۳۰۰۰

هزینه ی ارسال پیامک به خطوط همراه اول

فارسی : ۸۵ ریال

لاتین : ۲۶۰ ریال

هزینه ی ارسال پیامک به خطوط ایرانسل

فارسی : ۸۵ ریال

لاتین : ۲۶۰ ریال